Potilasryhmitykset
DMS:n kehittämät potilasryhmittelyt sopivat kaikille tasoille niin strategiseen johtamiseen kuin päivittäistoiminnan suunnitteluun ja seurantaan.

Samoilla ryhmityksillä voidaan kuvata terveyskeskuksen avotoimintaa, kunnan potilaiden saamaa hoitoa ja hoidon kustannuksia koko julkisessa terveydenhuollossa perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon (terveyskeskusten avohoito ja vuodeosastot, päivystys, erityissairaanhoidon avohoito ja osastohoito).

Niiden avulla voidaan myös  seurata erilaisten potilasryhmien saamaa hoitoa ja kustannuksia  julkisissa terveyspalveluissa läpi koko tulevien sote-tuotantoalueiden (perusterveydenhoito, erikoissairaanhoito sekä kuntien tuottamat terveydenhoitoon läheisesti liittyvät sosiaalipalvelut, kuten kotihoito, palveluasuminen ja pitkäaikaislaitoshoito). Ryhmityksiä käyttävät myös yksityiset palveluntuottajat (esimerkiksi Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS). Kustannuslaskenta kohdistuu potilasryhmitysten avulla tuotannon mukaisesti oikein ja helposti.

Hoitokokonaisuuksien kuvaaminen on yksinkertaista. Riittää, että potilaan vastanottanut työntekijä kirjaa hoitamansa potilaan ongelmat (käynnin syyt, diagnoosit). Potilas- ja kontaktitiedot irrotetaan jälkiotantana potilastietojärjestelmästä ja käsitellään.

DRGAPR-jaEPR-potilasryhmitykset2016

Ryhmittelijäalgoritmi liittää yhteen potilaan tietyn sairauden ja siihen liittyvien sairauksien (esim. komplikaatiot, liitännäissairaudet) hoidon kaikissa toimintayksiköissä, kaikilla ammattiryhmillä ja kaikilla hoidon portaan tasoilla. Lisäksi se laskee toimintolaskennan periaattein näiden sairauksien hoidon määrää sen mukaan mitä tutkimus-, hoito- ja kuntoutustoimenpiteitä on tehty.  Mikäli toimenpiteitä ei ole kirjattu, lasketaan resurssien kulut aiemman APR- tuotantotiedon pohjalta. Erikoissairaanhoidossa resurssit lasketaan aina luotettavimmalla mahdollisella tavalla suoraan euroina.

Tästä linkistä löytyvät tarkemmat kuvaukset episodipotilasryhmityksen muodostamisprosessista sekä avohoidon potilasryhmityksestä.

Syntyneet potilaskohtaiset hoitoepisodit kuvaavat potilaan hoitoprosessin kulkua ja episodiin liittyvien sairauksien hoidon määrää resurssien kuluna ja euroina. Liittämällä yhteen yhden kunnan tai sairaalan tai terveyskeskuksen samanlaisten potilaiden hoitoepisodit muodostetaan potilasryhmiä. Näiden avulla voidaan analysoida, millaisia ongelmakokonaisuuksia potilaat sairastavat sekä miten ja kuinka paljon missäkin yksikössä  näitä hoidetaan.

Potilasryhmityksessä käytettävät perusluokitukset (avohoidon sairausluokitus ja ammattiryhmittäiset toimintoluokitukset) ohjeineen löytyvät tästä linkistä.

Alue-sote-EPR (episodipotilasryhmitys) kuvaa yksittäisen potilaan saman sairauden hoitoa ja hoidon kustannuksia koko julkisessa terveydenhuollossa perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon: Potilasryhmitelty tuotaannon ja kustannusten kuvaus tuottaa seuranta- ja suunnittelutiedot terveyskeskusten avohoidon ja vuodeosastojen potilastyöstä yhdistettynä yhteispäivystykseen sekä erityissairaanhoidon avohoitoon ja osastohoitoon. Myös samojen potilaiden terveydenhuoltoa lähellä olevat sosiaalvelut on kytkettävissä mukaan.