Konsultaatiot ja koulutus

Autamme ymmärtämään omaa toimintaa ja hyödyntämään tietoa strategisessa ja operatiivisessa toiminnan suunnittelussa, johtamisessa ja seurannassa.

DMS on myös innovatiivinen koulutus- ja konsultaatioyritys. Erityisosaamistamme on terveydenhuollon johtaminen, terveyspalveluiden tutkimus ja terveystaloustiede, erityisesti näiden osaamisalueiden tietojen yhdistäminen ja hyödyntäminen tarkoituksenmukaisen ja kustannustehokkaan toiminnan ja palvelurakenteen tuottamisessa ja seurannassa.

Asiakkaillemme suunnattu, EPR- ja APR-potilasryhmityksiimme perustuva konsultaatio, koulutus ja asiakastuki

Konsultaatiot
Resurssijohtamisen konsultaatio – Ylin johto

Asiakkaan toiveen mukaisesti konsultaatiopäivään osallistuu sairaanhoitopiirin tai sote-alueen johto, johtavat lääkärit, talousjohtajat ja kuntapäättäjät. Toiminta-alueelta kerättyjen ja potilasryhmiteltyjen palvelutuotanto-, toiminta- ja kustannustietojen pohjalta arvioimme yksikön/piirin tilannetta ja pohdimme yhdessä aineistosta nousevia kysymyksiä. Pohdimme seurannan kohteita ja valitsemme seurannan mittarit päätöksenteon tueksi. (Linkki hinnastoon)

Ongelman ratkaisukonsultaatio – Toiminnan, yhteistyön johto

Tietyn teeman tai ongelman ympärille rakennettu kokonaisuus, jossa DMS:n asiantuntijat selvittävät etukäteen asiakkaan asettamaa kysymystä asiakaskohtaisen datan pohjalta (esimerkiksi mitä tehdä palvelujen suurkäyttäjien tilanteelle?). Selvitysten pohjalta hahmottelemme yhdessä erilaisia ratkaisumalleja. Yleensä päivän mittainen sessio, osallistujina kokonaisuuden ja yhteistyön kannalta relevantit toimijat. (Linkki hinnastoon.)

Koulutukset
Hoitoprosessien kehittämiskoulutus – Esimiehet

2-vuotinen koulutusseminaarisarja ensisijaisesti esimiehille. Keskiössä ovat toimintayksikön omien potilasryhmien palvelutuotannon ja toiminnan analyysit. Koulutuksen aikana etsitään yhdessä ne alueen potilasryhmät, joiden hoito- tai toimintaprosesseja on syytä muuttaa. Tavoitteena on resurssien järkevä suuntaaminen kansanterveydellisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Lue lisää

Kehittämiskonsultaatio on 2-vuotinen viiden seminaaripäivän sarja, jonka aikana esimiehet koulutetaan toteuttamaan valittujen potilasryhmien hallittu toimintakäytäntöjen muutos omissa yksiköissään yhdessä työntekijöiden kanssa. Projektin suunnittelussa, läpiviennissä ja arvioinnissa käytetään Terveyskeskusten kehittämistyön käsikirjan mukaisia kehittämislomakkeita, joiden avulla myös loppuraportti arviointeineen on valmis koulutuksen päättyessä.

Seminaarisarja sisältää:

Terveyskeskuksen kehittämistarpeen määrittely -seminaarin (1 pv)

– Tavoitteena on tunnistaa ja nimetä toiminnan kehittämistä vaativat kohteet ja potilasryhmät EPR-potilasryhmitellystä omasta tuotantotiedosta
– Työskentelytapoina asiantuntijoiden alustukset terveyskeskuksen EPR-tiedon analyyseista sekä ryhmätyöskentely omien kehittämistarpeiden määrittämiseksi

Toimintakäytäntöjen ja työnjaon analysointi -seminaarin (1 pv)

– Tavoitteena on valittujen toiminnan kehittämiskohteiden analysointi, merkityksellisten toiminnan poikkeavuuksien ja työnjakokysymysten tunnistaminen ja pohdinta sekä toiminnan muutostarpeiden suunnittelu
– Työskentely perustuu etukäteen tuotettuihin toimintakäytäntöjä ja työnjakoa kuvaaviin APR-/ja EPR-raportteihin, asiantuntijakonsultaatioon ja ryhmätyönä tapahtuvaan muutoksen suunnitteluun. Näiden pohjalta valitaan ne potilasryhmät ja toimintakäytännöt, joiden kehittäminen katsotaan tarpeelliseksi.

Toiminnan muutosten suunnittelu -seminaarin (1 pv)

– Tavoitteena on suunnitella yksityiskohtaisesti uudet hoito- ja toimintakäytännöt edellisellä kerralla valituille toiminnan muutoskohteille (potilasryhmät tai toimintakäytännöt)
– Työskentelytapana asiantuntijakonsultaatiot ja ryhmätyöskentely etukäteen tuotettujen räätälöityjen APR-/EPR-raporttien ja terveyskeskusten omien toimintamuutosesitysten pohjalta.
– Tuloksena ovat konkreettiset ehdotukset toimintamuutoksista (muutosten toteutus, aikataulut, seurannan suunnittelu) ja niiden jalkauttamisesta omissa työyksiköissä. Samalla sovitaan muutoksen seurantaan soveltuvista toiminta- ja vaikuttavuusmittareista.

Muutoksenjohtamiskoulutuksen (1 seminaaripäivä)

– Tavoitteena on oppia hallitsemaan ja johtamaan muutosprosessia ja siihen vaikuttavia tekijöitä
– Työskentelytapoina asiantuntijaluennot ja terveyskeskuksen oman muutosprosessin analysointi ja suunnittelu kehittämisryhmissä.
– Seminaarin jälkitehtävänä esimiehet toteuttavat toimintakäytäntömuutokset omissa työyksiköissään yhteistyössä työntekijöiden kanssa.

Muutoksen seuranta- ja arviointiseminaari (1 pv) toteutetaan puolen vuoden kuluttua

– Tavoitteena on analysoida kehittämisen eteneminen ja tehdyt toimintamuutokset
– Työskentelytapoina asiantuntijakonsultaatiot ja yhteiskeskustelu etukäteen tuotettujen APR-/EPR-seurantaraporttien sekä vaikuttavuusmittareiden tuottaman tiedon pohjalta.

APR- ja EPR-käyttäjän peruskoulutus

Lisäksi asiakkaamme saavat halutessaan ja tarvitessaan käyttäjän peruskoulutuksen, jossa selvitetään, kuinka APR/ EPR- prosessi toimii, kuinka diagnoosit ja toimenpiteet kirjataan. Näin päästään  mm. yhteneviin kirjaamiskäytäntöihin.  Parhaan hyödyn raporteista saa koulutusten ja konsultaatioittemme avulla.  (Linkki hinnastoon.)

Asiakastuki
Raporttien lukuohjeet – Opetusvideot

DMS julkaisee asiakassivuillaan (linkki) lyhyitä opetusvideoita vakiorapottien lukemisen ja ymmärtämisen avuksi. Videoiden avulla kuka tahansa voi opiskella tarpeelliset tiedot tuotannon ohjaamisesta resurssijohtamisen keinoin.

EPR-asiakkaiden benchmarking-blogi ja keskusteluryhmä

Benchmarking-blogissa DMS:n asiantuntijat julkaisevat asiakkaiden tiedoksi potilasryhmittelyjen hyödyntämisen uutuuksia sekä erilaista toiminnan ja tuotannon vertailutietoa terveyskeskusten, sairaanhoitopiirien tai alueiden välillä. Sivuilla nykyiset ja tulevat asiakkaamme voivat vertailla omaa toimintaansa muihin, oppia uusia toimintakäytänteitä ja käydä sote-poliittista keskustelua muiden palveluntuottajien kanssa. Ole etulinjassa!

Yleiset selvitykset, koulutukset ja konsultaatiot – kaikille riippumatta tiedon ryhmittelystä

Alueelliset terveydenhoidon ja sosiaalihuollon selvitykset, toiminnan organisointi suunnitelmat ja konsultaatiot 

DMS:n asiantuntijat tekevät tarvittaessa monenlaisia alueen väestön palvelujen tarpeen laskentaan perustuvia alueellisia terveydenhuollon organisointi- ja strategiasuunnitelmia johdon suunnitelmien tueksi. Selvityslaskelmissa teemme sekä alueellisen palvelutuotannon suunnittelua (pth, esh, sopa) että erilaisten toimintamallien kehittämistä valittujen potilasryhmien hoidossa (esimerkkinä integroitu pth-esh-palvelutuotanto, tai alueen uuden sairaalan toiminnallinen selvitys vuodeosastohoitopäivien vähentämisineen tähtäävine hoitopäiväleikkureineen) Yhteydenotto- ja tarjouspyyntö-linkki

Tulevaisuuden tuotantotarpeen laskenta
hyödyntäen joko asiakkaan Hilmo-tietoja tai tarkkuustaso paranee käytettäessä alueEPR-tietoja

DMS tekee myös sote-alueen, ykisttäisen kunnan tai sairaalan tai terveyskeskuksen tarkkaa tuotantotarpeen ennustamista tulevaisuuteen. Käytämme tulevaisuuden terveys- ja sosiaalipalveluiden tuotantotarpeen ja esim. tuotannon järjestämiseen tarvittavien työvoiman tai tilatarpeen laskentaan joko asiakkaan omia Hilmo-tietoja tai parhaimmillaan EPR-ryhmiteltyä viimeaikaista potilastietoa, joka kuvaa, mitä väestö sairastaa minkäkin ikäisenä. Laskemalla, minkä verran sama alue tarvitsee eri potilasryhmien palvelutuotantoa väestömuutosten jälkeen esim. 15 vuoden kuluttua, pääsemme huomattavasti tarkempaan tulevaisuuden ennustamiseen kuin pohjatessa tuotanto vain vanhakantaisesti kontaktimäärien laskentaan ja niiden muutoksiin. Lue lisää

Sairaalan toimintakäytäntöjen ja resurssien hallintajärjestelmällä (ReSu-EPR), voimme lisäksi laskea tarkalleen potilasryhmien hoitotuotantoon tarvittavien erityisosaajien (erikoislääkärit, terapeutit jne.) määrän ja tarvittavan työajan. Sairaala voi käyttää tietoa esimerkiksi ammattiosaajien rekrytointitarpeen tai toimintatilojen (vuodeosastopaikat, polikliiniset tilat, leikkaussalit) tarpeen laskennassa. Malli antaa samalla myös asiakasorganisaation johdolle mahdollisuuden muuttaa potilasryhmien hoitokäytäntöjä asianosaisia ammattihenkilöitä konsultoiden, jolloin saadaan simuloitua syntyvää resurssitarpeen (ja erityisosaajien) muutosta ja hallittua alati lisääntyvää palvelutuotantotarvetta. (yhteydenotto- ja tarjouspyyntö)

ReSu-malli alue-sote-EPR:ään sijoitettuna antaa myös mahdollisuuden alueelliseen hoidon portaiden työnjaon tarkasteluun. (yhteydenotto- ja tarjouspyyntö).

Terveystaloustieteellinen tuotannon ja kustannusten laskenta suunnittelu ja laskenta

Miika Linnan konsultaatiot nyt suoraan DMS:ltä ilman THL:n byrokratiaa!

DMS tarjoaa uutena tuotteena dosentti Miika Linnan terveystaloustieteellistä osaamista järkevän resurssisuunnittelun ja tuotannollisen laskennan tueksi. Sairaanhoitopiirien omiin Hilmo-tietoihin ja DRG-hintoihin perustuvat tuotannon case mix-vertailut auttavat sairaalaa mm. kehittämään omia tuotantotapojaan. Laskennat voidaan liittää myös osana muihin DMS:n koulutuksiin, tai toteuttaa erillisenä. (yhteydenotto- ja tarjouspyyntö)